****حسینیه نوحه****برای دسترسی كامل به سبك‌های مناسبت‌های مختلف، می‌توانید از فهرست موضوعات سبك‌ها كه در سمت راست پایگاه حسینیه نوحه وجود دارد استفاده نمایید****حسینیه نوحه****
مسلم ابن عقیل

زمزمه - زمینه

(به سبک می‌خوام برم)

(نه شب)


چیکار کنم ، میون کوفه خیلى تنها شدم

چیکار کنم ، اسیر دست این نامردا شدم

چیکار کنم ، آخه شرمنده از تو آقا شدم

سوختم و ساختم ، با غم دلدار

سر میزارم بر ، گوشه ی دیوار

خسته و بى یار ، خسته و بى یار

به حق خاک چادر مادرت ، کوفه نیا

تو را قسم به غیرت علمدار ، کوفه نیا

خواهرت و نکش میون بازارا ، کوفه نیا

کوفه میا ، میگم من دلخون

کوفه میا ، میشى سر گردون

کوفه میا ، میگم بى سامون

واى حسین ، میا به کوفه

******

اگه میاى ، یه فکرى کن براى قحطى اب

اگه میاى ، یه فکرى کن براى طفل رباب

اگه میاى ، یه فکرى کن براى بزم شراب

بى کفن موندم ، تو کفن بر دار

تا نشى عریان ، پیروهن بر دار

پیروهن بردار ، تو کفن بر دار

با لب تشنه سرم و بریدن ، کوفه میا

پیکرم و روى زمین کشیدن ، کوفه میا

تمام موهات و به هم می‌ریزن ، کوفه میا

بد رو سر اهل حرم می‌ریزن ، کوفه میا

کوفه میا ، جوونه اکبر

کوفه میا ، میشى بى یاور

کوفه ، میا عزیز خواهر

واى حسین ، میا به کوفه


********************************

ورود کاروان به کربلا

 

کرب و بلا ، رسیدم با قربانى ها تا منا

کرب و بلا ، رسیدم با قلبى بر غم مبتلا

کرب و بلا ، رسیدم براى دیدار خدا

میرسد اینجا ، ناله ی زهرا

کن مدارا با ، زینب کبرى

زینب کبرى ، زینب کبرى

حرمت خواهر من و نگهدار ، کرب و بلا

میون دشمنا نشه گرفتار ، کرب و بلا

یه کارى کن به ماتمم نشینه،کرب و بلا

لحظه جون دادنمو نبینه ، کرب و بلا

کرب و بلا میریزه اشکام

کرب و بلا میلرزه پاهام

کرب و بلا به فکر فردام

واى حسین ، عزیز زهرا

******

چیکار کنم ، داداش خیلى قلب من شور میزنه

چیکار کنم ، داداش دورى از تو قاتل منه

چیکار کنم ، داداش این صحرا پره از دشمنه

دستامو روى ، سر میزارم من

طاقت داغ ، تو ندارم من

بیقرارم من ، بیقرارم من

با جگرم بازى نکن جون من ، داداش حسین

خیمه میون این بیابون نزن،داداش حسین

ایشاالله زیر دست و پا نیوفتى،داداش حسین

با ضرب نیزه از صدا نیوفتى ، داداش حسین

داداش حسین میبوسم روت و

بوسه زدم خم ابروت و

شونه زدم همه گیسوت و

واى حسین ، عزیز زهرا

 

********************************

حضرت رقیه (س)

 

یا ابتا ، خودم سنگ تو به سینه میزنم

یا ابتا ، ببین پاره پاره شد پیراهنم

یا ابتا ، نمونده یک جاى سالم رو تنم

دختراى شام ، خیلى نامردن

هر کجا دیدن ، مسخرم کردن

مسخرم کردن ، مسخرم کردن

میر و علمدار سپاهت کجاست ، یا ابتا

گوشه ویرونه مگه جاى ماس ، یا ابتا

کاش میومد باهات داداش اکبرم ، یا ابتا

پس می گرفت زشامیا معجرم ، یا ابتا

یا ابتا ز دنیا سیرم

یا ابتا زبون میگیرم

یا ابتا نیاى میمیرم

واى حسین ، عزیز زهرا

******

یا ابتا شبى که جاموندم از قافله

یا ابتا من و پیدا کرد ضجر بى حوصله

یا ابتا شده بعد اون پاهام پر ابله

قابل بافتن ، نیست دیگه موهام

دیگه خوشگل نیست ، طاق ابروهام

من تو رو میخوام ، من تو رو میخوام

دست و پا گیر اینا بودن بده ، یا ابتا

هر کى رسیده منو سیلى زده ، یا ابتا

به چشم یک کنیز نگام میکنن ، یا ابتا

دختر خارجى صدام میکنن ، یا ابتا

یا ابتا سرم میسوزه

یا ابتا پرم میسوزه

یا ابتا حرم میسوزه

واى حسین ، عزیز زهرا

 

********************************

طفلان حضرت زینب (س)

 

حسین من ، نبینم داداش بى یارو یاورى

حسین من ، نبینم اى شاه من بى لشگرى

حسین من ، تموم دار و ندار خواهرى

این دو رزمنده ، اشج الناسن

چونکه شاگرد ، رزم عباسن

اشج الناسن ، اشج الناسن

بیا زمین مزن روى خواهرت ، حسین من

قسم به خون پهلوى مادرت ، حسین من

دار و ندار من فداى سرت ، حسین من

فداى یک موى على اکبرت ، حسین من

حسین من به پات میمونم

حسین من مکن دلخونم

حسین من به تو مدیونم

واى حسین ، عزیز زهرا

******

داداش حسین ، نیومد از خیمه بیرون خواهرت

داداش حسین ، نبینه چشماى از گریه ترت

داداش حسین ، دیگه رو سپیدم پیش مادرت

اشکات و پاک کن ، شاه شرمنده

قربون چشمات ، این دو رزمنده

این دو رزمنده ، این دو رزمنده

خوب شد اینا به خاک و خون میشینن حسین من

تا که زمین خوردنم و نبینن ، حسین من

سخته پسر سیلى تماشا کنه ، حسین من

گوشواره از تو کوچه پیدا کنه ، حسین من

حسین من تو با چشم تر

حسین من دیدى که مادر

خورده زمین چطور پشت در

واى حسین ، عزیز زهرا

 

********************************

عبدالله ابن الحسن

 

عمو حسین ، چرا تنهایی اى شاه بى سپاه

عمو حسین ، نبینم افتادى بین قتلگاه

عمو حسین ، چرا سوى خیمه میکنى نگاه

دیدم افتادى ، با تنى بى حال

بى کس و تنها ، گوشه گودال

با تنى پا مال ، با تنى پا مال

وارث آقاى مدینه منم ، عمو حسین

یک تنه من حریف این دشمنم ، عمو حسین

چیکار کنم که شمر دهن ببنده ، عمو حسین

داره به جون دادن تو می‌خنده ، عمو حسین

عمو حسین سپر شد دستم

عمو حسین کنارت هستم

عمو حسین چشامو بستم

واى عمو ، عزیز زهرا

******

عمو حسین ،شدم اسباب زحمت دشمنت

عمو حسین ، عجولن اینا براى کشتنت

عموحسین ، من و با نیزه برداشتن از تنت

مثل تو جسمم ، نامرتب شد

چون که پامال ، سم مرکب شد

نامرتب شد ، نامرتب شد

تو بغلت تا سرم و بریدن ، عمو حسین

ناله بابام حسن و شنیدن ، عمو حسین

پیکر من بازى مردم شده ، عمو حسین

به زیر دست و پا تنم گم شده ، عمو حسین

عمو حسین ، چه بد جون دادم

در گذر سپاه افتادم

ناله اى از جگر سر دادم

واى عمو ، عزیز زهرا

 

********************************

قاسم ابن الحسن

 

عمو حسین ، منم از نسل شاه خیبر شکن

عمو حسین ، میون رگهاى من خون حسن

عمو حسین ، به هم مى ریزه لشکر با اسم من

من حسن زاده ، شیر صحرایم

میکنم زنده ، نام بابایم

پور زهرایم ، پور زهرایم

مثل جمل فاتح این لشکرم ، عمو حسین

وارث عباس و على اکبرم ، عمو حسین

یک تنه با سپاهى میشم طرف ، عمو حسین

قاسمم از نسل امیر نجف ، عمو حسین

عمو حسین به پا شد محشر

ولوله اى شده در لشکر

نعره زنم انا بن الحیدر

واى عمو ، عزیز زهرا

******

عمو حسین ، بیا که خاک و خون رو چشمام نشست

عمو حسین ، بیا راه نفس هام و ضربه بست

عمو حسین ، سم مرکب ها دندهام و شکست

بین گرد و خاک ، زیر دست و پا

شد تنم مثل ، مادرت زهرا

خوش قد و بالا ، خوش قد و بالا

هر نفسى خون ز لبام مى پاشه ، عمو حسین

استخونام میخواد ز هم جدا شه ، عمو حسین

گریه نکن برام راحت جون بدم ، عمو حسین

پام و تکون با لب پر خون بدم ، عمو حسین

عمو حسین زیر دست و پا

نمیدونم چرا هر آوا

فقط میگم مددیا زهرا

واى عمو ، عزیز زهرا

 

********************************

حضرت على اصغر (ع)

 

لاى لاى على ، میون اغوش من اروم بخواب

لاى لاى على ، میون خیمه پیدا نمیشه اب

لاى لاى على ، مکن بازى بابا با جون رباب

بین این لشکر ، اومدم بابا

واسه ظرف آب ، رو زدم بابا

رو زدم بابا ، رو زدم بابا

غب غب تو از نگاها بپوشون ، اى پسرم

زبونت و درو لبت نچرخون ، اى پسرم

چشماى تو دیگه آروم نداره ، اى پسرم

دعا کنیم شاید بارون بباره ، اى پسرم

اى پسرم فداى لبهات

اى پسرم میبندى چشمات

اى پسرم بمیره بابات

واى على ، على اصغر

******

لاى لاى على ، فداى این لبخنداى بى صدات

لاى لاى على ، می لرزه مثل من بابا دست و پات

لاى لاى على ، شده غرق خون ترکهاى لبات

بند قلبم شد ، چون گلوت پاره

دیدى بابا رو ، کردى آواره

کردى آواره ، کردى آواره

مادر تو منتظره تو حرم ، اى پسرم

روشو ندارم که به خیمه برم ، اى پسرم

قبر تو با دست خودم میکنم ، اى پسرم

بوسه به رگهاى جدا میزنم ، اى پسرم

لاى لاى على دلم آشوبه

رباب داره پاشو میکوبه

حنجرت و ببنده خوبه

واى على ، على اصغر

 

********************************

حضرت على اکبر (ع)

 

اى پسرم ، عزیزم چه خوش قد و بالا شدى

اى پسرم ، چقد شکل مادرم زهرا شدى

اى پسرم ، همه دارو ندار بابا شدى

قدرى آهسته ، یوسف لیلا

میکنى بازى ، با جون بابا

یوسف لیلا ، یوسف لیلا

پشت سرت گریه اهل حرم ، اى پسرم

دستم و بر محاسنم میبرم ، اى پسرم

یواش برو عقده هام و واکنم ، اى پسرم

یک دل سیر تو رو تماشا کنم ، اى پسرم

اى پسرم عزیز لیلا

اى پسرم عصاى بابا

اى پسرم میگم واویلا

واى على ، على اکبر

******

یا ولدى ، پاشو دشمن داره میخنده به من

یا ولدى ، پیش چشماى من دست و پا نزن

یا ولدى ، نمونده دیگه چیزى از این بدن

اربا ارباى ، اکبر لیلا

با سر زانو ، اومدم اینجا

اومدم بابا ، اومدم بابا

لخته خونا راه گلوت و بستن ، اى پسرم

نیزه ها رو تو بدنت شکستن ، اى پسرم

قد خمیده روى زمین میشینم ، اى پسرم

پیکر تو بین عبا می چینم ، اى پسرم

سینه من زغم لبریزه

غصه من فقط یک چیزه

تکون بدم تنت میریزه

واى على ، على اکبر

 

********************************

حضرت عباس (ع)

 

پاشو داداش ، ببین شلوغه دیگه دورو برم

پاشو داداش ، بیا با هم برگردیم سوى حرم

پاشو داداش ، دو دستى خاک غم میریزم سرم

اى علمدارم ، پاشو کارى کن

شاه تنها رو ، پاشو یارى کن

پاشو کارى کن ، پاشو کارى کن

مثل بابا فرق سرت وا شده ، من چه کنم

جوون میدى و این کمرم تا شده ، من چه کنم

نیزه مسیر نفست رو بسته ، من چه کنم

زیر لگد استخونات شکسته ، من چه کنم

من چه کنم که پاشى داداش

من چه کنم غریب و تنها

من چه کنم با این نامردا

واى اخا ، علمدار من

******

میر حرم ، چرا دیگه بالا نمیاد صدات

میر حرم ، نشسته خون پیشونى رو لبات

میر حرم ، میزارم با گریه لب روى لبات

هستم آشفته ، مثل گیسوهات

وا شده از هم ، طاق ابروهات

طاق ابروهات ، طاق ابروهات

کف میزنن وقت زمین خوردنت ، من چه کنم

نیزه دارا هر طرفى بردنت ، من چه کنم

پاشو ببین صحبت غارت شده ، من چه کنم

دلشوره هام برا اسارت شده ، من چه کنم

پاشو ببین همه میخندن

پاشو ببین رام و میبندن

پاشو ببین که تنهایم من

واى اخا ، علمدار من


دریافت سبک




موضوعات : برادر قاسم نعمتی، زمزمه (محرم و صفر)، زمینه (محرم و صفر)، مسلم ابن عقیل، ورود کاروان به کربلا، حضرت رقیـه(س)، طفلان حضرت زینب(س)، عبدالله ابن الحسن(ع)، قاسم ابن الحسن(ع)، حضرت علی اصغر(ع)، حضرت علی اكبر(ع)، حضرت عبـاس(ع)،